برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش تمايز سرمايه اجتماعي جوانان با محوريت مشارکت ورزشي (مطالعه موردي: دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 

دغدغه تنزل روابط اجتماعي از جمله موضوعاتي است که به کرات در جامعه شناسي کلاسيک و معاصر به چشم مي خورد. محققان اجتماعي معاصر براي بررسي کميت و کيفيت روابط اجتماعي در جامعه از مفهوم سرمايه اجتماعي استفاده مي کنند، منظور از سرمايه اجتماعي، سرمايه و منابعي است که افراد گروه ها از طريق پيوند با يکديگر مي توانند به دست آورند، به همين دليل محققان برآنند تا با بررسي هاي لازم به شناسايي و تقويت پديده هاي اجتماعي بپردازند که در تقويت سرمايه اجتماعي موثرند. با توجه به کارکردها و آثار ورزش در زندگي اجتماعي افراد بدين منظور تحقيق حاضر درصدد است به بررسي تمايز سرمايه اجتماعي جوانان با محوريت مشارکت ورزشي (مطالعه موردي: دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار) بپردازد. براي تحليل و تبيين اين موضوع چارچوب نظري تحقيق بر اساس نظريات پاتنام، کلمن، بورديو و همچنين مکاتب کارکردگرايي، تضاد، کنش متقابل نمادين و تضاد، طراحي و تبيين گرديد. از لحاظ روش شناسي براي بررسي اين موضوع با روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه از 387 نفر دانشجوي ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه مازندران که به روش نمونه گيري چند مرحله اي و طبقه اي متناسب انتخاب شده اند، اطلاعات لازم گردآوري شد. براي اطمينان از اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوري و جهت بررسي روايي پرسشنامه از پيش آزمون و آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که بين ميزان سرمايه اجتماعي دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار تفاوت معني داري وجود دارد که مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد اين تفاوت به نفع ورزشکاران است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی