برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 87 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي جو با استفاده از روشهاي Redundancy Analysis و LISREL

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر متقابل ژنوتيپ × محيط، آزمايش هاي يكنواخت سراسري با استفاده از 19 ژنوتيپ جو در قالب طرح بلو ك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در طي سه سال (1373 تا 1375) و در هشت ايستگاه تحقيقات كشاورزي مناطق معتدل به اجرا در آمد. براي انجام مدلRedundancy Analysis ، عملكرد دانه و نيز دو متغير محيطي دماي محيط و pH خاك در نظر گرفته شد. در اين روش، دو متغير RA1  و RA2 كه هر يك تركيبي خطي از متغيرهاي محيطي ياد شده بودند، منظور شدند. ژنوتيپ هاي 3 و 15 از نظر RA1 و ژنوتيپ هاي شماره 1، 11، 12، 13، 14 و 19 براي RA2 داراي در صد مجموع مربعات بزرگ (R2) براي هر ژنوتيپ بودند كه اين مقادير براي ژنوتيپ هاي 3 و 15 به ترتيب 87 و 81 درصد و براي شش ژنوتيپ ديگر به ترتيب 22، 20، 38، 29، 18 و 36 بودند. بنابر اين، اثر متقابل اين ژنوتيپ هاي با مكان هاي مورد مطالعه، در مقايسه با ساير ژنوتيپ ها. به ميزان زيادي توسط دو متغير دماي محيط و pH خاك بيان گرديد و اين ژنوتيپ ها نسبت به دما و pH حساس تر بودند. R2 مربوط به RA1 و RA2 براي ژنوتيپهاي 2، 4، 5، 7 و 16 كوچكتر بود و به عنوان ژنوتيپ هاي سازگار و غير حساس به عوامل محيطي منظور شدند. ژنوتيپ هاي 5 و 7 از عملكرد دانه بالايي نيز برخوردار بودند. جايگزين كردن باقيمانده هاي حاصل از رگرسيون هاي شاخص مكاني و متغيرهاي محيطي ياد شده در مدل Redundancy Analysis و تشكيل مدل Partial Analysis Redundancy نشان داد كه متغيرهاي محيطي ديگري نيز علاوه بر متغيرهاي ميانگين دماي محيط و ميانگين pH خاك، كم و بيش در تشكيل اثر متقابل مكانهاي مورد مطالعه با ژنوتيپ هاي مختلف مورد آزمايش موثر هستند. در اين تجزيه ژنوتيپ هاي شماره 5، 17 و 18 داراي اثر متقابل كوچكتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها بودند. براي تشكيل مدلLISREL ، ميانگين هاي دماي محيط،pH  خاك، تاريخ رسيدگي، تاريخ ظهور سنبله و ارتفاع گياه در هر مكان به عنوان متغير هاي محيطي و فنولوژيكي و ميانگين عملكرد دانه و وزن هزار دانه نيز به عنوان متغيرهاي مرتبط با اثر متقابل ژنوتيپ × محيط وارد مدل شدند، با توجه به نتايج حاصل، متغيرهاي ميانگين دماي محيط وعملكرد دانه واجد اهميت بيشتري بودند. بررسي همزمان مدل هاي LISREL و Redundancy Analysis نيز نشان داد كه با توجه به بزرگ بودن ضريب هاي مربوط به ميانگين عملكرد دانه نيز ميانگين دماي محيط در مدلLISREL ، بررسي اثرات متقابل محيط هاي آزمايشي × ژنوتيپ ها با استفاده از دو متغير ياد شده توسط مدل Redundancy Analysis مناسب بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی