نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلايان به بيماري پريودنتال بر مرگ نوتروفيلها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: درصد قابل توجهي از نوتروفيل هاي بزاق و شيار لثه دستخوش تغييرات دژنراتيو شده اند كه علت و مكانيسم مرگ اين سلولها كاملا مشخص نشده است. در برخي تحقيقات، مكانيسم مرگ نوتروفيل ها را به Apoptosis يا مرگ برنامه ريزي شده سلول نسبت داده اند، حال آنكه در تحقيقي ديگر، مكانيسم مرگ را به نكروز نسبت دادند. با توجه به مطالب فوق، هدف از انجام اين تحقيق را بر پايه مقايسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلا به بيماري هاي پريودنتال بر مرگ نوتروفيلها بنا نموديم.مواد و روشها: روش اين مطالعه به صورت تحليلي ( Analyticalو مورد - شاهد (Case-Control) بوده است. براي اين منظور، از بين بيماران مراجعه كننده به بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي و درمانگاه قاضي طباطبايي و از بين دانشجويان دندانپزشكي در مجموع 45 نمونه بزاق كامل (Whole Saliva) بصورت غير احتمالي و از افراد در دسترس تهيه شد كه نمونه ها مربوط به 15 فرد سالم، 15 فرد مبتلا به ژنژيويت و 15 فرد مبتلا به پريودنتيت مزمن (Chronic Periodontitis) بودند. پس از تهيه رقت 5/0 از نمونه هاي بزاق، نمونه ها به مدت 30 دقيقه با نوتروفيلهاي خون محيطي مربوط به يك فرد سالم مجاور شدند. سپس به رنگ آميزي با كيت Annexin-V-Flous و مشاهده در زير ميكروسكوپ فلورسانس جهت تعيين درصد سلولهاي اپوپتوتيك و سلولهاي نكروتيك اقدام شد.يافته ها: ميانگين درصد سلولهاي زنده در گروههاي سالم، مبتلا به ژنژيويت و مبتلا به پريودنتيت مزمن به ترتيب حدود 20/3±93/88، 90/6±13/80 و 32/7±06/77 بود. ميانگين درصد سلولهاي اپوپتوتيك در گروه هاي سالم، مبتلا به ژنژيويت و مبتلا به پريودنتيت مزمن به ترتيب حدود 19/3±06/11، 92/6±73/19 و01/7± 22 بود. ميانگين درصد سلولهاي نكروتيك در گروه هاي سالم، مبتلا به ژنژيويت و مبتلا به پريودنتيت مزمن به ترتيب حدود 0؛ 51/0±13/0 و60/2±93/0 برآورد شد. با انجام آناليزهاي آماري، اختلافات آماري معني دار از لحاظ درصد سلولهاي زنده و اپوپتوتيك بين سه گروه مورد مطالعه ملاحظه گرديد (P=0.000)، اما از نظر درصد سلولهاي نكروتيك، به اختلاف آماري معني دار برخوردار نشد. همچنين مشخص شد كه همبستگي هاي آماري معني داري نيز بين درصد سلولهاي زنده، اپوپتوتيك و نكروتيك با سه گروه مورد مطالعه وجود دارد (به ترتيب P=0.000،P=0.000  و P=0.027). نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي بدست آمده از اين تحقيق چنين نتيجه گيري ميشود كه بزاق كامل افراد مبتلا به ژنژيويت و پريودنتيت مزمن قادر به القاي مرگ نوتروفيل ها ميباشد و احتمالا با پيشرفت بيماري پريودنتال بر شدت اين اثر افزوده ميشود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ستاری، م.، و رحمانی چراتی، ع.، و خلیلی، س. (1382). مقایسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلایان به بیماری پریودنتال بر مرگ نوتروفیلها. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)), 682-688. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1167Vancouver : کپی

ستاری ماندانا، رحمانی چراتی علی، خلیلی سعید. مقایسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلایان به بیماری پریودنتال بر مرگ نوتروفیلها. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1382 [cited 2022August17];21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)):682-688. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1167IEEE : کپی

ستاری، م.، رحمانی چراتی، ع.، خلیلی، س.، 1382. مقایسه اثر بزاق افراد سالم و مبتلایان به بیماری پریودنتال بر مرگ نوتروفیلها. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 21(ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)), pp.682-688. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1167. 

 
بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی