فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشگري, زمستان 1395, دوره 6, شماره 21
 8 مقاله