نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه راهبردهاي بازرگاني, بهار و تابستان 1398, دوره 26 (دوره جديد), شماره 13
 12 مقاله