نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد شهري
 9 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات ساختار و كاركرد شهري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  رحيم بردي آنامرادنژاد
سردبیر:  صديقه لطفي
:تارگاه  http://shahr.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  shahr@umz.ac.ir
تلفن:  35302603 (011)
نوع نشریه:  فصلنامه