نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه ماشين بينايي و پردازش تصوير
 11 دوره 
عنوان نشریه:  ماشين بينايي و پردازش تصوير
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
مدیرمسئول:  حميد سلطانيان زاده
سردبیر:  احسان اله كبير
:تارگاه  http://jmvip.sinaweb.net
رایانامه:  jmvip@ismvip.ir
نشانی:  تهران، ميدان رسالت، خيابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده مهندسي كامپيوتر، طبقه دوم، دبيرخانه انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران
کد ISSN:  2383-1197
نوع نشریه:  دو فصلنامه