نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن ايراني مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
مدیرمسئول:  مريم قبادي
سردبیر:  فروغ پارسا
:تارگاه  quranicstudies.ihcs.ac.irhttp://quranicstudies.ihcs.ac.ir
کد ISSN:  2588-x414
نوع نشریه:  فصلنامه