نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات مالي اسلامي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات مالي اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق
مدیرمسئول:  حسين عرب اسدي
سردبیر:  سيد عباس موسويان
:تارگاه  http://ifr.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  joif.ifrm@gmail.com
تلفن:  88575026-7 (021)
نمابر:  88575024 (021)
صندوق پستی:  14655-159
نشانی:  ايران، تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
کد ISSN:  2251-8290
نوع نشریه:  دو فصلنامه