نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه راهبردهاي بازرگاني
 11 دوره 
عنوان نشریه:  راهبردهاي بازرگاني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دكتر رسول روشن چلسي
سردبیر:  دكتر احمد سرداري
:تارگاه  http://cs.shahed.ac.ir/
رایانامه:  cs@shahed.ac.ir
تلفن:  51213074 (021)
نمابر:  51213549 (021)
صندوق پستی:  18151-159
نشانی:  ايران، تهران، ابتداي اتوبان خليج فارس، روبه روي حرم مطهر، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشي و فناوري مركز چاپ و انتشارات دفتر مجله
نوع نشریه:  دو فصلنامه