نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه هواشناسي كشاورزي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  هواشناسي كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي آبياري و آب ايران
مدیرمسئول:  بهرام بختياري
سردبیر:  علي خليلي
:تارگاه  http://www.agrimet.ir/
رایانامه:  agromet_journal@yahoo.com
تلفن:  33257190 (034)
نمابر:  33257190 (034)
نشانی:  ايران، كرمان، انتهاي بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كدپستي 7616914111
کد ISSN:  2345-3419
نوع نشریه:  دو فصلنامه