نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي آبياري و آب ايران
 31 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي آبياري و آب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي آبياري و آب ايران
مدیرمسئول:  مهندس محسن بني اسدي
سردبیر:  دكتر محمدجواد خانجاني
:تارگاه  http://www.waterjournal.ir/
تلفن:  2447130 (0341)
نمابر:  2447130 (0341)
نشانی:  ايران،كرمان، ميدان كوثر، نبش بلوار آزادگان، ساختمان ني لي سا، طبقه دوم، واحد 4، كدپستي: 7618763441
نوع نشریه:  فصلنامه