نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه جستارهاي سياسي معاصر
 22 دوره 
عنوان نشریه:  جستارهاي سياسي معاصر
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  فرهاد زيويار
سردبیر:  يحيي فوري
:تارگاه  http://politicalstudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  siyasatpajuhi@ihcs.ac.ir
تلفن:  88053935 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2383-1294
نوع نشریه:  دو فصلنامه