نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)
 62 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  كيومرث ابراهيمي
سردبیر:  دكتر عبدالمجيد لياقت
:تارگاه  https://ijswr.ut.ac.ir/
رایانامه:  ijswr@ut.ac.ir
تلفن:  32822642 (026)
نمابر:  32822642 (026)
صندوق پستی:  411
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي، كدپستي: 77871-31587
کد ISSN:  2008-479X
نوع نشریه:  ماهنامه