نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه زبان شناخت
 14 دوره 
عنوان نشریه:  زبان شناخت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدیرمسئول:  مصطفي عاصي
سردبیر:  زهره زرشناس
:تارگاه  http://languagestudy.ihcs.ac.ir/
رایانامه:  ZABANSHENAKHT@IHCS.AC.IR
تلفن:  (داخلي 361) 88046891 - 88052301 (021)
نمابر:  88039902 (021)
صندوق پستی:  14155/64
نشانی:  تهران، بزرگراه كردستان، خيابان ايرانشناسي
کد ISSN:  2099-8002
نوع نشریه:  دو فصلنامه