نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي
 23 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات اقتصاد اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق
مدیرمسئول:  دكتر محمد هادي زاهدي فر
سردبیر:  دكتر محمد هادي زاهدي فر
:تارگاه  http://ies.journals.isu.ac.ir/
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد جمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق
کد ISSN:  4102-6624
نوع نشریه:  دو فصلنامه