مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه آمايش سرزمين
 10 دوره
عنوان نشريه:  آمايش سرزمين
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پرديس فارابي، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  سيدمحمود ميرخليلي
سردبير:  دكتر سيدمحمد محمودي
تارگاه:  jtcp.ut.ac.ir
رایانامه:  j.amayesh@ut.ac.ir
تلفن:  306166295 (025)
نمابر:  36166295 (025)
صندوق پستي:  357
نشانی:  تهران، بلوار دانشگاه، جاده قديم تهران، كدپستي: 371811469
كد ISSN:  2008-7047
نوع نشريه:  دو فصلنامه