نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مشاوره كاربردي
 13 دوره 
عنوان نشریه:  مشاوره كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدیرمسئول:  خالد اصلاني
سردبیر:  دكتر عليرضا رجبي
:تارگاه  http://jac.scu.ac.ir/
رایانامه:  jac@scu.ac.ir
تلفن:  (داخلي 4645) 9-3330010 (0611)
نمابر:  3331366 (0611)
صندوق پستی:  61355/139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
کد ISSN:  2251-7243
نوع نشریه:  دو فصلنامه