مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مطالعات باستان شناسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)
 8 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات باستان شناسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تاریخ
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر منوچهر اكبري
سردبير:  دكتر كمال الدين نيكنامي
تارگاه:  http://jarcs.ut.ac.ir
نشانی:  دانشگاه تهران
كد ISSN:  1026-2288
نوع نشريه:  دو فصلنامه