مشخصات نشريه:  

فصلنامه ادب فارسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
 10 دوره
عنوان نشريه:  ادب فارسي (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبير:  دكتر عليرضا حاجيان نژاد
تارگاه:  jpl.ut.ac.ir
تلفن:  66978885 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  2251-9262
نوع نشريه:  فصلنامه