مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار
 6 دوره
عنوان نشريه:  مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و انجمن علوم خاك و ايران
مديرمسئول:  رئيس انجمن علوم خاك ايران (منوچهر گرجي)
سردبير:  فرهاد خرمالي
تارگاه:  journals.gau.ac.ir
رایانامه:  ejsms@qau.ac.ir
تلفن:  32430522 (017)
نمابر:  32430522 (017)
صندوق پستي:  487
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، حوزه معاونت پژوهشي و فناوري، كدپستي: 4913815739
كد ISSN:  2322-1267
نوع نشريه:  فصلنامه