نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار
 30 دوره 
عنوان نشریه:  مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و انجمن علوم خاك و ايران
مدیرمسئول:  رئيس انجمن علوم خاك ايران (منوچهر گرجي)
سردبیر:  فرهاد خرمالي
:تارگاه  http://ejsms.gau.ac.ir/
رایانامه:  ejsms@qau.ac.ir
تلفن:  32430522 (017)
نمابر:  32430522 (017)
صندوق پستی:  487
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، حوزه معاونت پژوهشي و فناوري، كدپستي: 4913815739
کد ISSN:  2322-1267
نوع نشریه:  فصلنامه