نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات در ارولوژي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات در ارولوژي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدیرمسئول:  دکتر محمد علي اميرزرگر
سردبیر:  دکتر سيد حبيب اله موسوي بهار
:تارگاه  http://urology.umsha.ac.ir
تلفن:  38380063 (081)
نمابر:  38380063 (081)
نشانی:  همدان، بلوار شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي همدان، معاونت تحقيقات و فناوري، اداره توسعه هماهنگي مجلات علمي دانشگاه
کد ISSN:  2476-7042
نوع نشریه:  دو فصلنامه