نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حسابداري مديريت
 51 دوره 
عنوان نشریه:  حسابداري مديريت
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مديريت و اقتصاد واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر هاشم نيكو مرام
سردبیر:  دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
:تارگاه  http://jma.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  Rahnama@iau.ir
تلفن:  44869667 (021)
صندوق پستی:  14155-755
نشانی:  تهران، ميدان پونك، بزرگراه اشرفي اصفهاني شمالي، بلوار سيمون بلوار، ميدان دانشگاه واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مديريت و اقتصاد، كدپستي: 1477893855
کد ISSN:  2228-5938
نوع نشریه:  فصلنامه