نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات ادبيات كودك
 19 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات ادبيات كودك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز با همكاري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
مدیرمسئول:  دكتر مصطفي سعادت
سردبیر:  سعيد حسام پور
:تارگاه  http://jcls.shirazu.ac.ir/
رایانامه:  clsjournal@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  6272292 (0711)
صندوق پستی:  71345-1848
نشانی:  شيراز، پرديس ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر مجله، كدپستي: 1119-71945
کد ISSN:  2008-8647
نوع نشریه:  دو فصلنامه