مشخصات نشريه:  

فصلنامه دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)
 8 دوره
عنوان نشريه:  دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز
مديرمسئول:  صفر نصراله زاده
سردبير:  عادل دباغ محمدي نسب
رایانامه:  assp.tabrizu@gmail.com
تلفن:  33392037 (041)
نمابر:  3356002 (041)
نشانی:  دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، گروه آموزشي اكوفيزيولوژي گياهان زراعي، دفتر مجله دانش كشاورزي و توليد پايدار، كدپستي: 5166614766
كد ISSN:  2476-4310
نوع نشريه:  فصلنامه