نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  رهبري و مديريت آموزشي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مدیرمسئول:  دكتر نادر سليماني
سردبیر:  دكتر ناصر عباس زاده
:تارگاه  http://edu.journals.iau-garmsar.ac.ir/
رایانامه:  QEA@iau-garmsar.ac.ir
تلفن:  4237722 (0232)
نمابر:  4237722 (0232)
صندوق پستی:  35815-144
نشانی:  گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
کد ISSN:  1735-8493
نوع نشریه:  فصلنامه