نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
 46 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات خاك و آب
مدیرمسئول:  دكتر هادي اسدي رحماني
سردبیر:  دكتر حميد سيادت
:تارگاه  http://srjournal.areo.ir
رایانامه:  majalehsoil@yahoo.com
تلفن:  36208796 (026)
نمابر:  36208796 (026)
صندوق پستی:  31785-311
نشانی:  كرج، ميدان استاندارد، جاده مشكين دشت، بعد از رزكان نو، بلوار امام خميني، موسسه تحقيقات خاك و آب، كدپستي: 3177993545
کد ISSN:  2228-7124
نوع نشریه:  فصلنامه