نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه حديث پژوهي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  حديث پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم قرآن و حدیث
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه كاشان
مدیرمسئول:  دكتر محسن قاسم پور
سردبیر:  دكتر سيد رضا مودب
:تارگاه  http://s-hadith.kashanu.ac.ir/
رایانامه:  p-hadith@kashanu.ac.ir
تلفن:  55912717 (031)
نمابر:  55912767 (031)
نشانی:  كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله حديث پژوهي، كدپستي: 51167-87317
کد ISSN:  2008-6547
نوع نشریه:  دو فصلنامه