مشخصات نشريه:  

فصلنامه مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران)
 9 دوره
عنوان نشريه:  مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  سيد هادي رضوي
سردبير:  اسداله اكرم
تارگاه:  jijas.ut.ac.ir
رایانامه:  ijbse@ut.ac.ir
تلفن:  32822642 (026)
نمابر:  32822642 (026)
صندوق پستي:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دفتر مجلات تخصصي علوم كشاورزي ايران، كدپستي: 77871-31587
كد ISSN:  2008-4803
نوع نشريه:  فصلنامه