نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)
 58 دوره 
عنوان نشریه:  آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  رضا ولي زاده
سردبیر:  دكتر امير فتوت
:تارگاه  https://jsw.um.ac.ir/
رایانامه:  jswa3@um.ac.ir
تلفن:  38787430 (051)
نمابر:  38787430 (051)
صندوق پستی:  1163
نشانی:  مشهد، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي، كد پستي: 1163-91775
کد ISSN:  2008-4757
نوع نشریه:  دو ماهنامه