نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه توليد گياهان زراعي (مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي)
 41 دوره 
عنوان نشریه:  توليد گياهان زراعي (مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، گرگان، 4913815739، ايران
مدیرمسئول:  دكتر سيدعطاالله سيادت
سردبیر:  دكتر سراله گالشي
:تارگاه  http://ejcp.gau.ac.ir/
رایانامه:  ejcp@gau.ac.ir
تلفن:  2245884 (0171)
نمابر:  2245884 (0171)
صندوق پستی:  49175/487
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، حوزه معاونت پژوهشي و فناوري، كد پستي: 15739-49138
کد ISSN:  2008-739x
نوع نشریه:  فصلنامه