نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه دانش سياسي
 30 دوره 
عنوان نشریه:  دانش سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  دكتر جلال درخشه
سردبیر:  اصغر افتخاری
:تارگاه  http://pkn.journals.isu.ac.ir
رایانامه:  pkn@isu.ac.ir
تلفن:  88094001-5 (021)
نمابر:  88575025 (021)
صندوق پستی:  14655-159
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق (ع)، مركز تحقيات، اداره نشريات، دوفصلنامه دانش سياسي،
کد ISSN:  2008-0743
نوع نشریه:  دو فصلنامه