نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
 102 دوره 
عنوان نشریه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي قم
مدیرمسئول:  دكتر ابوالفضل ايراني خواه
سردبیر:  دكتر حسين ثقفي
:تارگاه  http://journal.muq.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
رایانامه:  journal@muq.ac.ir
تلفن:  7752655-6 (0251)
نمابر:  7757504 (0251)
صندوق پستی:  3756
نشانی:  قم، خيابان شهيد لواساني، دانشگاه علوم پزشكي قم، طبقه دوم، معاونت آموزشي پژوهشي، كد پستي: 371687366
کد ISSN:  1735-7799
نوع نشریه:  فصلنامه