نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت)
 24 دوره 
عنوان نشریه:  انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
مدیرمسئول:  دكتر مصباح الهدي باقري
سردبیر:  دكتر علي رضاييان
:تارگاه  http://smt.journals.isu.ac.ir/
رایانامه:  isuandishe@gmail.com
صندوق پستی:  14655/159
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشكده معارف اسلامي و مديريت
کد ISSN:  2008-0751
نوع نشریه:  دو فصلنامه