نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)
 62 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیرمسئول:  دكتر احمد علي فروغي ابري
سردبیر:  دكتر علیرضا یوسفی
:تارگاه  https://jsr-e.isfahan.iau.ir/
رایانامه:  curr_journalkhuisf@yahoo.com
تلفن:  35002440 (031)
نمابر:  5354015 (031)
صندوق پستی:  81595-158
نشانی:  اصفهان، خيابان جي شرقي، بلوار ارغوانيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)
کد ISSN:  2008-1197
نوع نشریه:  فصلنامه