مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه مجله علوم آماري
 12 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم آماري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  صنایع غذایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن آمار ايران
مديرمسئول:  دكتر محسن محمدزاده
سردبير:  دكتر محسن محمدزاده
تارگاه:  jss.irstat.ir
رایانامه:  amar@modares.ac.ir
تلفن:  66495540 - 021
نمابر:  66499827 - 021
صندوق پستي:  14115-134
نشانی:  تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پايه، دفتر مجله علوم آماري، تهران، 13116-14117
كد ISSN:  1735-8183
نوع نشريه:  دو فصلنامه