نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه خانواده پژوهي
 64 دوره 
عنوان نشریه:  خانواده پژوهي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر محمدعلي مظاهري
سردبیر:  دكتر محمدعلي مظاهري
:تارگاه  http://jfr.sbu.ac.ir/
رایانامه:  jfr@sbu.ac.ir
تلفن:  29902366, 22431813 (021)
نمابر:  29902368 (021)
صندوق پستی:  4716-19395
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده، كدپستي: 1983963113
کد ISSN:  1735-8442
نوع نشریه:  فصلنامه