نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم محيطي
 56 دوره 
عنوان نشریه:  علوم محيطي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  محیط زیست
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر هومان لياقت
سردبیر:  دكتر مسعود شيدايي
:تارگاه  http://envs.sbu.ac.ir/
رایانامه:  ESQ-ESRI@sbu.ac.ir
تلفن:  22431971 (021)
نمابر:  22431973 (021)
نشانی:  تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي
کد ISSN:  1735-1324
نوع نشریه:  فصلنامه