نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيايي سرزمين
 62 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيايي سرزمين
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر عبدالرضا فرجي راد
سردبیر:  دكتر رحيم سرور
:تارگاه  http://sarzamin.srbiau.ac.ir/
رایانامه:  sarzamin@srbiau.ac.ir
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  تهران، پونك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
کد ISSN:  1735-2525
نوع نشریه:  فصلنامه