نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم پزشكي زانكو
 21 دوره 
عنوان نشریه:  علوم پزشكي زانكو
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدیرمسئول:  دكتر محمد رامان مولودي
سردبیر:  دكتر اسماعيل ايزدپناه
:تارگاه  http://zanko.muk.ac.ir/
رایانامه:  zanko@muk.ac.ir
تلفن:  33664643 - 087
نشانی:  ايران، سنندج، خيابان پاسداران، روبروي هتل شادي، كدپستي: 13446-66177
کد ISSN:  3343-2383
نوع نشریه:  فصلنامه