مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه فلسفه
 10 دوره
عنوان نشريه:  فلسفه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبير:  حسين غفاري
تارگاه:  jop.ut.ac.ir
رایانامه:  philosphyj@ut.ac.ir
تلفن:  66978881 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني
كد ISSN:  2008-1553
نوع نشريه:  دو فصلنامه