نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه فلسفه
 17 دوره 
عنوان نشریه:  فلسفه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر غلامحسين كريمي دوستان
سردبیر:  حسين غفاري
:تارگاه  https://jop.ut.ac.ir/
رایانامه:  philosphyj@ut.ac.ir
تلفن:  66978881 (021)
نمابر:  66978885 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  2008-1553
نوع نشریه:  دو فصلنامه