نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله مراقبت پرستاري و مامايي ابن سينا (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان)
 66 دوره 
عنوان نشریه:  مجله مراقبت پرستاري و مامايي ابن سينا (مجله علمي دانشكده پرستاري و مامايي همدان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پرستاری و مامایی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي همدان
مدیرمسئول:  دكتر خدايار عشوندي
سردبیر:  دكتر فاطمه محمدی
:تارگاه  http://nmj.umsha.ac.ir
رایانامه:  sci.jou.nm@umsha.ac.ir
تلفن:  09109066851
نمابر:  8380447 (0811)
نشانی:  همدان، خيابان شهيد فهميده، روبروي پارك مردم، دانشگاه علوم پزشكي همدان، دانشكده پرستاري و مامايي، كدپستي: 8698-3-65178
کد ISSN:  2676-5748
نوع نشریه:  فصلنامه