نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات مالي
 62 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات مالي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مالی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  طاهر روشندل اربطانی
سردبیر:  رضا راعي
:تارگاه  https://jfr.ut.ac.ir/
رایانامه:  jfr@ut.ac.ir
تلفن:  61117637 (021)
نمابر:  8806355 (021)
صندوق پستی:  14155-6311
کد ISSN:  1024-8153
نوع نشریه:  فصلنامه