نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني
 80 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي پزشکي قانوني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی قانونی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان پزشکي قانوني كشور
مدیرمسئول:  دكتر احمد شجاعي
سردبیر:  دكتر جابر قره داغي
:تارگاه  http://sjfm.ir/
رایانامه:  IJLMO@yahoo.com
تلفن:  55619099 (021)
نمابر:  55619099 (021)
نشانی:  تهران، ضلع جنوبي پارک شهر، خيابان بهشت، سازمان پزشكي قانوني كشور، دفتر مجله علمي پزشكي قانوني، كدپستي: 1114795113
کد ISSN:  1027-1457
نوع نشریه:  فصلنامه