مشخصات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
 25 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي مازندران
مديرمسئول:  دكتر سيد عبدالله مدني
سردبير:  مجيد سعيدي
تارگاه:  jmums.mazums.ac.ir
رایانامه:  jmums@mazums.ac.ir
تلفن:  3261245-8 (0151)
نمابر:  3262679 (0151)
صندوق پستي:  48175-866
نشانی:  ساري، ميدان معلم، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني مازندران، طبقه سوم، معاونت تحقيقات و فنآوري، دفتر مجله
كد ISSN:  1735-9260
نوع نشريه:  ماهنامه