نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم)
 75 دوره 
عنوان نشریه:  تحقیقات نظام سلامت حکیم (حکیم)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  سیاست گذاری های نظام سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
مدیرمسئول:  دکتر سيدرضا مجدزاده
سردبیر:  دکتر کاظم محمد
:تارگاه  hakim.hbi.irhttp://hakim.hbi.ir
رایانامه:  hakim@hbi.ir
تلفن:  66582500-2 (021)
نمابر:  66582508 (021)
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، روبروي پارك اوستا، كد پستي: 1419943471
کد ISSN:  2383-3742
نوع نشریه:  فصلنامه