نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و سازندگي
 129 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش و سازندگي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  وزارت جهاد کشاورزي
مدیرمسئول:  جعفر پرهمت
سردبیر:  محي الدين نيرومند
رایانامه:  pogo_sazan@nashriat.net
تلفن:  22414413-17، 22413927 (021)
نمابر:  22413927 (021)
صندوق پستی:  19395-1113
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، اتاق 120
کد ISSN:  1019-9632
نوع نشریه:  فصلنامه