نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات كشاورزي ايران
 21 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات كشاورزي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  دكتر سيد مجتبي زبرجد
سردبیر:  دكتر سيد علي اکبر بهجت نيا
رایانامه:  amin@shirazu.ac.ir
تلفن:  2286307 (0711)
نمابر:  2286307 (0711)
نشانی:  شيراز، دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز، دفتر مجله تحقيقات کشاورزي ايران- كد پستي 65186-71441
کد ISSN:  1013-9885
نوع نشریه:  دو فصلنامه