نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علمي پزشكي جندي شاپور
 101 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علمي پزشكي جندي شاپور
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
مدیرمسئول:  دكتر محمدحسين سرمست شوشتري
سردبیر:  دكتر عبدالحسن طلائي زاده
:تارگاه  http://journals.ajums.ac.ir/jsmj
رایانامه:  jsmj@ajums.ac.ir
تلفن:  (داخلي 3828) 3378283 (061)
نمابر:  3362537 (061)
صندوق پستی:  45/61355
نشانی:  اهواز، بلوار گلستان، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، دانشكده پزشكي، طبقه دوم، دفتر نشريات، كدپستي: 15794-61375-
کد ISSN:  2252-052X
نوع نشریه:  فصلنامه