نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه رستنيها
 38 دوره 
عنوان نشریه:  رستنيها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  ISI
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
مدیرمسئول:  رئيس وقت موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
سردبیر:  دكتر سعيد شيرزاديان
:تارگاه  https://rostaniha.areeo.ac.ir/
رایانامه:  rostaniha2008@yahoo.com
تلفن:  22403012-16 (021)
نمابر:  22403691 (021)
صندوق پستی:  19395/1454
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان يمن (تابناک)، شماره 1 و 2، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
کد ISSN:  1608-4306
نوع نشریه:  دو فصلنامه